PreCacheStatusIcon( <status icon name> )


Module: Precache
MP Only

Summary:

precache a status icon.Example:

PreCacheStatusIcon( "hud_status_dead" );Required Args:

  • 1 : <status icon name> the name of the status icon